Berichten

Onderweg naar één kerk - over samenwerking

PDF icon NGK Veenendaal de hereniging en de relatie met andere kerken in Veenendaal.pdfPDF icon bijlage 2 Impressie van 11 november 2017.pdf

Onderweg naar één kerk – over samenwerking

 Op 11 november was er in Kampen een bijeenkomst die in het teken stond van ‘onderweg naar één kerk’. Daar vergaderden de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv. Die vergadering was een klein onderdeel van deze dag, die verder in het teken stond van ontmoeting, verootmoediging en verzoening. Het was de ‘officiële start’ van een proces waarin twee kerkverbanden op weg gaan om weer samen kerk te zijn: onderweg naar 1 kerk.

 Deze landelijke dag was voor de kerkenraad aanleiding om na te gaan welke vormen van samenwerking wij belangrijk vinden. En hoe wij staan tegenover deze hereniging. Het is goed dat de twee landelijke kerken met deze geschiedenis (een scheuring in 1967) nu toenadering zoeken. Als NGK Veenendaal werken we, nu al, graag samen met andere kerken om van betekenis te zijn - en dat is breder dan alleen de GKv. Wij geloven in de veelkleurigheid van Gods Kerk in Veenendaal.

Als de landelijke kerken verder in staat van hereniging zouden komen, kunnen GKV Veenendaal en NGKV Veenendaal onderdeel worden van hetzelfde kerkverband. Dat zal een extra reden zijn om elkaar lokaal op te zoeken. In de bijlage vindt u de lijn die de kerkenraad daarin voorstaat.

 Op 11 november was vanuit onze gemeente ook Anita van Kranenburg aanwezig in de Nieuwe Kerk in Kampen. Anita heeft over deze dag een persoonlijke impressie geschreven: wat er gebeurde en wat het bij haar opriep. Op verzoek van de kerkenraad wil zij die impressie graag met u delen – zie bijlage.

 “Onderweg naar 1 kerk”  - zo heet overigens ook de website, die speciaal voor dit proces is gemaakt. Op deze website (https://onderwegnaar1kerk.nl/) zijn alle toespraken van de dag terug te lezen en vooral de opnamen van de avondviering zijn volgens Anita zeer de moeite waard om terug te kijken!

Misschien hebben wij als gemeente niet zo’n beeld bij dit gebeuren, maar het is goed om te beseffen dat er in het hele land ontwikkelingen gaande zijn waarin NGK en GKv elkaar opzoeken in allerlei vormen van samenwerking en in toenemende mate als samenwerkingsgemeenten.

de kerkenraad

Belijdenis doen?

Dit voorjaar hopen we op twee momenten als gemeente mee te maken dat jongeren / jong volwassenen belijdenis gaan doen.

Onlangs hebben we dit ook meegemaakt bij de belijdenis van een moeder van een gezin.

Enkele jong jong volwassenen is hier al enige tijd mee bezig en mogelijk is er een belijdenis op 28 januari.

Denk je er zelf ook al langer over, maar is dit te snel voor jou en heb je meer voorbereiding nodig: later in het voorjaar is er een nieuwe mogelijkheid. 

Wil je hier over nadenken, neem contact met mij op.

Dick Lagewaard

Gemeenteavond

Leerling van Jezus?

Op 6 december aanstaande is er een gemeenteavond in de Troubadour. Centraal staat deze avond het leerling zijn van Jezus. Het is een avond om met elkaar te spreken over onze verlangens voor onze gemeente. Maar ook om beter zicht te krijgen wat discipelschap voor u en jou persoonlijk zou kunnen betekenen. 

Het onderwerp van de avond komt voort uit de visie van onze gemeente: “Als leerlingen van Jezus, met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde”. Twee jaar geleden zijn we met deze visie aan de slag gegaan. Een aantal voorbeelden uit de gemeente komt op 6 december kort aan bod, voorbeelden die laten zien hoe de visie praktisch vorm kan krijgen.

Het hart van onze visie is het “leren en oefenen”, oftewel hoe ben ik discipel van Hem? En is er binnen onze gemeente een cultuur van discipelschap? Als kerkenraad hebben we ons hierover gebogen en we vonden het niet eenvoudig om hier direct een pasklaar antwoord op te geven. We zijn daarom zelf met dit onderwerp aan de slag gegaan. Onder leiding van gemeente-coach Remmelt Meijer hebben wij gedurende een aantal avonden en het afgelopen kerkenraadsweekend ons hier persoonlijk en als groep in verdiept. Het leren en oefenen met discipelschap heeft ons verrijkt. Gedachten en ideeën borrelen op over hoe hier verder mee te gaan, ook als gemeente. Tijdens de gemeenteavond willen we jullie deelgenoot maken van onze ervaringen tot nu toe. We zijn benieuwd naar jullie gedachten en ideeën hierover. Last but not least willen we ook leren en oefenen op de avond zelf. Tenslotte zijn we met elkaar op weg om leerlingen van Jezus te zijn. Komen jullie meelopen op 6 december? Het zou mooi zijn als we een grote groep kunnen vormen. De avond start om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Voor in de agenda

Vooraankondiging

Ook dit jaar willen we onze Kerstzangtraditie in ere houden. We hopen op zondag 10 december vanaf 19.45 uur bekende en iets minder bekende Kerstliederen  te zingen bij de familie Postma.
Na afloop is er traditiegetrouw weer warme chocolademelk en Glühwein. 

Zet de datum alvast in de agenda!

Rogier en Karen Postma

Bidden zonder woorden?

Bidden is onmisbaar in de relatie met God… Maar soms wordt je leven zo overhoop gegooid dat je zelf geen woorden meer kunt vinden. Als je gedachten over elkaar tuimelen, in je hart de vragen en verontwaardiging sterker zijn dan het vertrouwen… Hoe moet je dan nog bidden? Of het is een situatie die je al zo vaak aan God hebt voorgelegd, dat je woorden tekortschieten…

Deze situatie wordt ook verwoord in Ps. 77 vers 3-5:
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest. U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden.

In deze situatie is er één grote troost. God kent onze onmacht. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tot God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten (Rom 8:26). Als wij geen woorden kunnen vinden, mogen we weten dat onze stilte, ons onvermogen door de Heilige Geest in gebed ook tot Gods troon wordt gebracht.

Hierbij wil ik ook de persoonlijke voorbede (ministry) nog eens onder de aandacht brengen. Juist wanneer we zelf de woorden niet tot God kunnen uitspreken, kan het zeer bemoedigend zijn wanneer anderen het gebed in onze nood voor en namens ons uitspreken… We hoeven onze nood maar kort aan te geven en de ‘voorbidders’ zullen met behulp van de Heilige Geest ons gebed bij God brengen. Wanneer zij zich in het gebed door de Heilige Geest laten leiden, horen we hen soms dingen onder woorden brengen die wel in ons hart leefden, maar nog niet waren uitgesproken… Ook dít is elkaar dienen binnen de gemeente van Christus; laat je door broeders en zusters dragen in gebed tot voor Gods troon. Het kan een enorme bemoediging betekenen.

De gelegenheid tot persoonlijke voorbede is er in onze diensten elke zondagmorgen na de dienst en na bijzondere diensten, zoals de Fireplace en droomdienst. Aan de rechterkant van het podium, bij één van de deuren naar het plein, staat een banner van het gebedsteam en staan er mensen klaar.

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden… (Hebr. 4:16)

Anita van Kranenburg,
namens het gebedsteam

Stilok, (Stichting Lokale Omroep Kerken)

Onder de echte Veenendalers een begrip: de Christelijke lokale omroep. Als een van buitenkomend burger van Veenendaal hoorde ik van Stilok in onze diensten, als er werd gezegd, dat de dienst ook uitgezonden werd via Stilok.

Sinds een jaar ben ik nu betrokken en als vrijwilliger werkzaam bij Stilok. En zo heb ik Stilok dus nog niet zo lang geleden echt ontdekt.
Het evangelie doorgeven via het medium radio. Dat is prachtig werk.
De radio is overal, thuis, in de auto, in het ziekenhuis, op het werk. Programma's maken om op verschillende manieren de bevrijdende boodschap van Gods liefde en compassie met mensen en deze wereld door te geven, is echt mooi werk.
Er zijn muziekprogramma's, jongerenprogramma's, maatschappelijke programma's, meditatieve programma's. En alles wordt gedaan door vrijwilligers uit verschillende christelijke kerken in Veenendaal. Een prachtige manier van samenwerken.

Binnenkort wordt de lokale omroep, waar Stilok een onderdeel van is, en die (behalve Stilok) wat ingeslapen was, weer nieuw leven ingeblazen. Er komt een nieuwe studio met geavanceerde apparatuur. Ook voor Stilok is dat heel fijn.
Als de lokale omroep meer gaat leven, zal dit ook voor Stilok meer aandacht betekenen.

Vanuit onze gemeente zijn er ook een aantal mensen, die meewerken.
Zo werkt Gerald van den Hoek mee aan een jongerenprogramma (ZEP), Cor Bel aan het programma Perspectief, Janneke van den Berg aan het programma Veenendaal-toen en ondergetekende aan het programma Meditatief Moment.

Wilt u de programma's eens beluisteren, dat kan b.v. op
13 november om 19.30 uur Meditatief Moment door Nel van Dam, thema: “genade”
20 november om 19.00 uur Veenendaal-toen mmv Janneke van den Berg
20 november om 20.00 uur ZEP mmv Gerald van den Hoek
29 november om 19.30 uur Perspectief door Cor Bel, thema: “Barbertje moet hangen”

Van harte aanbevolen dus om eens af te stemmen op 107.0 fm kabel (in Veenendaal) of 104.9 fm ether.

En......er worden nog steeds nieuwe medewerkers gezocht. Dus ben je benieuwd, vind je het leuk om ook aan een radioprogramma mee te werken, geef het gerust aan één van ons door.

Nel van Dam

Bemoedigingsavond 11 nov van de ICF

PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2017-11-10_08-59-03.pdf

De ICF gemeente, die wij steunen als NGK, heeft morgenavond een bemoedigingsavond  met een goede spreker.

Aanebevolen!

Dick Lagewaard

uitnodiging voor gemeenteavond 6 december

Woensdagavond 6 december nodigt de kerkenraad u van harte uit voor een gemeenteavond die zal staan in het teken van discipelschap.

Deze avond sluit aan bij het visietraject dat we 2 jaar geleden gestart zijn. Velen van u hebben toen meegedacht over de bouwstenen van onze visie.

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad op een bijzondere manier in kleine groepen nagedacht over discipelschap en de manier waarop wij gemeente van Christus willen zijn: 'als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om samen Gods Koninkrijk zichtbaar te maken". We zijn op een bijzondere manier aan het denken gezet en iets daarvan willen we graag delen met de gemeente.

Het heeft ons ook geholpen bij het nadenken over de keuzes waar onze gemeente voor staat, zoals we ook al vertelden na ons kerkenraadsweekend. Wat, nu de gemeente groeit? Wat betekent dat voor de plek en de inrichting van de dienst?

Later dit seizoen zullen we heel concrete stappen moeten zetten. Op dit moment zijn er twee werkgroepen aan de slag over huisvesting en eredienst.

Maar we willen graag eerder met u bespreken hoe we met de bril van discipelschap aan het denken zijn gezet. We willen dat graag met u delen en, nog belangrijker, u meenemen in dit proces want om dit verder uit te werken en te implementeren, is de gemeente nodig!

Daarom, van harte welkom op 6 december  in de Troubadour aan de Zandstraat. Vanaf 19.45 uur  is er koffie en om 20.00 uur beginnen we met gebed en lofprijzing.

namens de kerkenraad,

Carry Rietveld

scriba

Koers houden - maandagavond 20 november

Bijgaand de flyer van de aanstaande avond van 'Koers houden' - voor vrouwen. Een lezing van Carla Dik-Faber over 'Midden in de samenleveving'.

Maandagavond 20 november. Inloop vanaf 19u30. Start 20u.
Locatie 'Onder ons'.

aanmelden via koershouden@gmail.com

Bidden met elkaar voor de kerkdienst

Iedere zondagmorgen is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de kerkdienst met elkaar te bidden. Samen stil worden voor God en aantal liederen te zingen en daarna de kerkdienst opdragen aan onze levende God. Een prachtig moment met elkaar. 

Het gebedsmoment wordt gehouden in de ruimte B.067 (naast de Crèche-ruimte). Inloop is vanaf 09:25 uur en we starten om 09:30 uur. We ronden af zo rond 09:50 uur.

Iedereen van harte welkom!

Groet,
Kees, Jan, Gerdine, Gert

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top