Berichten

#ICFFaandacht

Even aandacht voor ICF mei 2018 Onder de noemer ‘Even aandacht voor ICF’ (#icffaandacht) willen we maandelijks gebedspunten, vragen of suggesties delen. Op zondag 20 mei, Pinksteren, bezoeken leden van ICF verschillende kerken in Veenendaal. Zo willen we zichtbaar maken dat de Heilige Geest onder alle volken werkt. Mensen die in Jezus geloven krijgen zo een band met elkaar. Juist met Pinksteren willen we als ICF samen met de kerken bidden dat het werk van God verder gaat. Van 16 mei tot en met 15 juni houden Moslims de ramadan, de vastenmaand. Omdat iedereen om hen heen dit kan merken, geeft het mogelijkheden om te praten over wat het geloof betekent voor hen, en voor ons. Christenen met een moslim achtergrond missen in deze periode soms de saamhorigheid en de gezelligheid van het samen eten aan het eind van de dag.

verslag 14 mei avond over discipelschap

Terug en vooruitblik: Oefenen met discipelschap

Zoals u weet staat dit jaar veel in het teken van discipelschap. Op 29 mei praten we u bij - maar de olievlek verspreidt zich nu al. In het kader van bouwsteen 2 van de visie (‘Leren en Oefenen’) hebben we maandag 14 mei met een kleine 30 gemeenteleden een avond over discipelschap gehad. Dit als vervolgstap van een proces dat de kerkenraad begonnen is, en waaruit het verlangen is ontstaan dat er een cultuur van discipelschap groeit in de gemeente. Een cultuur waarin we als leerlingen van Jezus meer en meer op Hem gaan lijken, in de dingen die we doen en bovenal in wie we zijn. Na een korte inleiding van Remmelt Meijer, waarin hij onder andere benadrukte dat discipelschap alle aspecten en relaties van ons leven beslaat (relatie met God, relatie met elkaar in de gemeente, relaties buiten gemeente), en hij kort iets verteld heeft over het effect van het traject dat de kerkenraad heeft gevolgd (grotere openheid en kwetsbaarheid naar elkaar toe, beweging, toenemend verlangen om te willen luisteren naar Gods stem), hebben we in groepen van 5-6 personen gesproken over

wat discipelschap bij ons oproept
wat we hier zelf al in doen, of willen gaan doen
wat we (individueel of als gemeente) nodig hebben om discipelschap als bouwsteen toe te passen

Een korte inhoud van de gesprekken werd vervolgens in de groep teruggekoppeld. Het was mooi om te zien dat er een gedeeld verlangen was om meer en meer discipel/leerling van Jezus te willen zijn. Dit heeft een concreet en urgent element om (verder) aan het werk te gaan. Daarnaast werd ook het belang van gebed (direct contact met God, zoeken naar de weg die God met de gemeente wil gaan), en de behoefte aan toerusting/onderwijs en leiderschap (bijvoorbeeld via kringleiders) aangegeven. Beide elementen (bidden en werken) hebben elkaar wederkerig nodig. Algemeen worden kringen (‘kleine groep’) gezien als een goed middel om een verandering tot stand te brengen, als een goede oefenplaats. We hebben elkaar nodig om te leren; in dit opzicht was het ook mooi dat zowel ouderen als jongeren aanwezig waren, vanuit hetzelfde verlangen en met een houding naar elkaar te willen luisteren en van elkaar te willen leren.

We kijken terug op een mooie avond, als stapje in een proces. Een proces van verandering van cultuur waarvan we hopen/verwachten dat die aanstekelijk zal werken en zich als een olievlek zal uitbreiden. Waarvan we hopen dat meer mensen zich zullen aansluiten. We komen snel terug met een aantal voorstellen voor vervolgstappen. Doet u ook mee?

Bert Torn, Leendert van Genderen en Gerard van Santen

gemeentevergadering 29 mei 2018

Van harte nodigen wij u uit voor de gemeenteavond die gehouden zal worden in het gebouw 'Onder Ons' aan de Fluitersstraat 26 in Veenendaal.

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u welkom en staan  koffie en  thee klaar.

Deze avond zal in het teken staat van:

discipelschap
huisvesting
erediensten

Welkom!

Carry Rietveld

scriba

 

Vanuit de kerkenraad

Uitnodiging voor de gemeenteavond van 29 mei

Vorige week hebben we u en jullie bijgepraat over wat ons bezighoudt als kerkenraad. En gelukkig staan we daarin niet alleen. We zijn blij dat dit jaar méér mensen een passende kring van @home hebben kunnen vinden.

Op de uitnodiging deel te nemen aan een avond (en mogelijk meer avonden) over discipelschap hebben meer dan 20 mensen positief gereageerd. Sowieso zien we als kerkenraad dat veel gemeenteleden zich inzetten voor anderen in Veenendaal – velen van ons hebben bijvoorbeeld al eens de Stadsakkers bezocht.
Het is ons verlangen als kerkenraad om het als gemeente niet alleen fijn te hebben met elkaar, samen God te aanbidden en om te zien naar elkaar. Maar ook om meer zichtbaar en bereikbaar te zijn voor mensen die zijn afgedreven van kerk en geloof – of er zelfs nooit mee in aanraking zijn gekomen. Natuurlijk hebben we als gelovige de kans om in ons dagelijks werk en in onze straat te getuigen van ons geloof. Maar vanuit onze visie zouden we meer dan nu ook een gemeente willen zijn die open staat voor anderen. Wat kunnen we toevoegen aan andere initiatieven in Veenendaal? Of hoe kunnen we erbij aansluiten?

​Hoe kunnen we het koninkrijk van God iets meer zichtbaar maken? ​
Achter de schermen zijn de commissie huisvesting, de stuurgroep visie en het missionaire team en de werkgroep erediensten ​aan de slag.

We willen concrete ideeën op 29 mei aan u voorleggen. Op dezelfde avond willen we als kerkenraad onze gedachten over de eredienst aan u voorleggen.

We hopen u te zien op 29 mei!

namens de kerkenraad

Carry Rietveld

Lied oefenen voor 13 mei Pinksterproject

Afgelopen zondag is het Pinksterproject van de kindernevendienst van start gegaan waarbij we kijken naar lijnen tussen de Joodse geschiedenis en Pinksteren. Dit krijgt zondag 13 mei en 20 mei nog een vervolg. Voor 13 mei leren de kinderen tijdens de kindernevendienst het lied 'Een bonte stoet' van Elly en Rikkert. Misschien niet voor alle kinderen, of voor uzelf, even bekend. Dus wie zin heeft mag het thuis alvast beluisteren en meezingen.

Het is te beluisteren op: :https://youtu.be/7VhYUZByJZk 

Er gaat een bonte stoet van kinderen
Naar Gods koninkrijk
Hun hart vol hoop
Hun hoofd vol dromen
En als je meegaat in de stoet
Weet je zeker: het is goed
En het beste moet nog komen

Nee jij bent niet te klein
Nee jij bent niet te klein
We gaan naar een land 
Waar zelfs de grote mensen
Kinderen zijn 

Er gaat een bonte stoet van kinderen
Naar Gods koninkrijk
Een schilderij
Met duizend kleuren
Dus kom naar buiten uit je kooi
Sluit je aan het is zo mooi
En het mooiste moet nog gebeuren
 

 

 

Save the date: 29 mei a.s.

Vanuit de kerkenraad – save the date 29 mei

Met dit bericht willen we u vanuit de kerkenraad bijpraten over drie belangrijke agendapunten die ons bezighouden – en gelukkig ook steeds meer gemeenteleden.

Als eerste: we hebben jullie verteld dat we als kerkenraad geoefend hebben met discipelschap: ‘Wie zou jij zijn, als Jezus jou was’. Op de gemeenteavond van 6 december jl. hebben we daarover verteld. Dit traject heeft onze visie op gemeente zijn veranderd (meer ‘organisme’ en minder organisatie) en ook onze zoektocht naar een passend gebouw voor onze gemeente gewijzigd. Dit traject heeft ons goed gedaan, als kerkenraad maar ook ieder voor zich, in onze dagelijkse omgeving. We willen graag méér gemeenteleden in de gelegenheid stellen méér discipel te kunnen zijn. Om zo van betekenis te zijn in hun eigen omgeving binnen en buiten de gemeente. Op 14 mei spreekt een groepje gemeenteleden met Remmelt Meijer om na te gaan wat hij voor hen kan betekenen in het verlangen om als persoon en als gemeente te groeien in een cultuur van discipelschap. Als u ook belangstelling hebt, laat dat dan gerust weten aan de scriba.

Op de tweede plaats het gebouw. Er spelen eigenlijk twee aparte discussies.

1 Waar komen we de komende jaren op zondag bij elkaar? Blijven we in het Ichthus of investeren we in een eigen gebouw: gemakkelijker, een eigen plek – maar ook tegen forse kosten. Hoe kunnen we eventuele groei van de gemeente opvangen in deze beide opties?

2 Maar ook de discussie: hoe willen we als gemeente zichtbaar zijn? Met een gebouw voor zondagse diensten, of met een plek om 24/7 beschikbaar te zijn voor de samenleving. Waardoor Real Life niet op een zolder verstopt hoeft te zijn en onze diaconale zorg ook naar de Veenendalers toe kan komen. En waar we ook op zondag laagdrempelige diensten kunnen houden. Zo’n 24/7 gebouw hoeven we niet als gemeente alleen in de benen te houden – andere gemeenten zijn ook met zoiets bezig en we kunnen vast samenwerken.
Als Kerkenraad denken we dat zo’n 24/7 gebouw aansluit bij onze visie – maar wat vindt u?
Deze discussie is actueel want er zijn nu gebouwen beschikbaar, kerkgebouwen als Sola Fide, maar ook gebouwen waar activiteiten van meerdere organisaties gecombineerd kunnen worden. We hebben een keuze te maken.

Ons derde agendapunt is de liturgie van onze eredienst. We hebben als gemeente levendige ochtenddiensten, waarin veel variatie mogelijk is. Maar soms is de samenhang binnen de liturgie zoek, of willen we teveel in één dienst stoppen. Veel gemeenteleden missen houvast en soms ook rust. In de kerkenraad hebben we hiervoor gesproken en de hoofdlijn voor de morgendienst vastgesteld: een gezamenlijke bijeenkomst waarin we als gemeente bijeenkomen. De invulling kan verschillen afhankelijk van het thema of de periode in het jaar, maar wel met een duidelijke regie. Dit betekent bijvoorbeeld de ene keer meer ingetogen en een andere keer meer uitbundig. Maar altijd tot eer van God - en met elkaar als gemeente in de volle breedte. Dit in tegenstelling tot de middagdiensten die onderling verschillen en meer doelgroep gericht zijn.

Er is momenteel een werkgroep eredienst aan de slag om na te denken over hoe we deze hoofdlijn en dit houvast in de ochtenddiensten kunnen vormgeven., Zodat ieder die op zondag een rol heeft, weet welke bouwstenen wel en niet bij elkaar passen in de dienst en hoe de liturgie en de verkondiging kunnen aansluiten bij de aard van zondag. De werkgroep eredienst zal deze maand haar voorstellen voorleggen aan de kerkenraad en de gemeente.

We hopen u met dit bericht bijgepraat te hebben. Maar willen vooral met u verder spreken over deze onderwerpen op een gemeente-avond op 29 mei. We zullen de plannen die zijn gemaakt door de werkgroepen Eredienst en Huisvesting aan u voorleggen. Als kerkenraad willen we weten wat u belangrijk vindt, voordat we besluiten nemen. Graag vragen we u 29 mei, 20 uur (Troubadour) te reserveren in uw agenda.

Examenkandidaten

Als jeugdteam willen wij graag willen weten wie er dit jaar examen doen. Zouden jullie via de mail jeugdteam@ngk-veenendaal.nl dit willen doorgeven of spreek iemand van het jeugdteam aan. Zo wordt niemand vergeten. Alvast bedankt. Jeugdteam

Veense Alledagkerk

Veense Alledagkerk

Al zo’n anderhalf jaar staan elke eerste en derde zaterdag van de maand de deuren van de Oude Kerk open voor een kort moment van bezinning. Een voorganger van een van de Veense kerken en gemeenten houdt een korte overdenking en er is ruimte voor stilte en muziek. Ook de onderlinge ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie is een belangrijk element. Wilt u op zaterdag ontsnappen aan de drukte of kent u iemand die (weer) eens een korte dienst wil bezoeken, kom dan eens om 12.00 uur naar de Oude Kerk. U bent van harte welkom.

Data: 5 en 19 mei/2 en 16 juni/7 juli/1 en 15 september/6 en 20 oktober/3 en 17 november/1 en 15 december.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze site www.veensealledagkerk.nl.

P.S.:  doordeweeks kunt u tot 1 juni terecht bij de morgengebeden

 

Ochtenddienst over pastoraat

We zijn heel dankbaar dat het pastoraat meer in beeld is. Niet alleen doordat er heel bewust vorm aan wordt gegeven, ook doordat het letterlijk in beeld is gebracht in twee filmpjes op een vernieuwd pastoraal deel van de site. U kunt de filmpjes op deze pagina zien. Bekijkt u ze eens, David Dijkstra heeft ze gemaakt op grond van wat het kernteam hem heeft aangeleverd,.

Zondagmorgen gaat het over pastoraat n.a.v. de tekst uit Efeziërs 4:32  Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 

We zien uit naar deze dienst om samen verder mogen groeien in hoe God ons aan elkaar geeft.

Mede namens het kernteam pastoraat. 

Dick Lagewaard

P.S.: 's Middags is er een een interactieve dienst over wedergeboorte.

Uit het jeugdteam

Als je denkt dat het seizoen goed en wel op dreef is nadert het einde alweer.  De clubs hebben de komende weken hun laatste keer.  Kijk dus goed in je rooster, zodat je niet voor een dichte deur komt te staan.

Er zijn ook zorgen…

We hebben nog veel openstaande vacatures in het jeugdwerk voor het komende seizoen en daarvoor willen we uw aandacht vragen.

Natuurlijk weten we dat velen van ons zich al zeer actief inzetten op allerlei fronten. Toch zeggen we altijd tegen elkaar: “de jeugd is belangrijk en de jeugd is de toekomst…etc.

Daarom namens het gehele jeugdteam willen u met klem vragen om samen met ons te zoeken naar mensen die zich in willen zetten voor de jeugd.  We hopen en bidden samen dat het ook dit jaar weer goed mag komen. 

De eerste voorbereidingen voor het Jeugdkamp zijn inmiddels getroffen. Er wordt een thema uitgewerkt en mensen worden benaderd om weer als vrijwilliger twee dagen mee te draaien om de vaste clubleiders te helpen. In totaal hebben we dit jaar 12 extra leiding nodig naast de vaste clubleiding.

Het jeugdkamp is voor de kinderen vanaf groep 7/8 t/m TC2 en zal plaatsvinden op 28-30 september 2018.  Zet deze datum alvast in je agenda!

Op 13 mei organiseert de JV een afsluitende BBQ en wil daarbij graag de nieuwe aanwas vanuit TC2 ook uitnodigen.  Dus ga je volgend jaar naar JV (je bent minimaal 16 jaar in september) wees dan van harte welkom.  Details en uitnodigen zullen nog volgen.

Namens het jeugdteam,

Jan den Hertog

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top