Berichten

Noodhulp voor Papaoea-Nieuw-Guinea

Al decennialang helpen we de mensen van Papoea-Nieuw-Guinea met het vertalen van de Bijbel. Maar wat doe je als dat gebied getroffen wordt door een natuurramp?

Voor ons is het duidelijk: op dat moment is het tijd voor actie. Meer dan 150.000 mensen werden de afgelopen week getroffen door aardbevingsgeweld. Hulp van enige omvang blijft tot nu toe uit, omdat het afgelegen gebied zeer moeilijk toegankelijk is. De mensen in Papoea-Nieuw-Guinea kijken naar ons voor hulp. Helpt u mee?

Op dit moment is er vooral behoefte aan water, voedsel en medicijnen. De overheid is niet in staat het gebied te bereiken, en andere buitenlandse organisaties zijn er in het gebied nauwelijks te vinden. Dankzij onze kennis van het gebied en de goede relaties met de lokale bevolking kunnen we nu samen met MAF snel noodzakelijke hulp bieden.

Op wycliffe.nl/noodhulp leest u alles over onze inzet en kunt u online doneren. Of geef op: NL44 RABO 0145 2886 76 o.v.v. 'Noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea'.

Onze medewerker en Bijbelvertaalster Anne Stoppels was in het gebied op het moment dat de aardbeving plaatsvond. “Men is hier wel wat gewend als het om aardbevingen gaat, maar dit is van een heel andere orde. Veel mensen zijn compleet in paniek. Gisteren was er weer een aardbeving met een kracht van 6.7 op de Schaal van Richter. Ook zijn er nog steeds naschokken, om de 10 tot 20 minuten. Mensen zijn uit angst weggevlucht uit de dorpen en zitten nu hutje mutje bij onze landingsbanen.”

In het gebied zijn vanuit Wycliffe Bijbelvertalers 18 Nederlandse veldwerkers actief. Zij maken het allemaal naar omstandigheden goed. Maar dat kunnen we niet zeggen over de vele mensen met wie we samenwerken, verspreid over een enorm gebied. Helpt u mee om de eerste nood te lenigen?

Bram van Grootheest

Wat oud is kan ook vernieuwend zijn

Afgelopen najaar heb ik op het leerhuis van de CGK, GKV en NGK gesproken over het werk van de Heilige Geest vanuit de belijdenisgeschriften.

Iets daarvan deelde ik gisteravond op de verdiepingsgroep. Niemand zei dat het saai of stoffig was. Wel zeiden ze: "Intens!" "Groot!"

Oordeel zelf.

Dick Lagewaard

 

E. Dordtse Leerregels (17e eeuw)  III/IV,11

God brengt bekering ....doordat Hij het Evangelie door middel van de prediking laat horen  en het verstand door de Heilige Geest zo sterk laat verlichten, dat zij goed begrijpen en onderscheiden wat Gods Geest hun wil leren (en geeft Hij hen door de Heilige Geest helder inzicht zodat ze de Boodschap van de Geest van God goed kunnen begrijpen en kunnen beoordelen wat van God komt en wat niet)

....en Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt;

Hij opent het gesloten hart, Hij maakt het harde zacht, Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de wil:

van dood maakt Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam

Hij brengt de wil zover en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

III/IV, 12 (!!, DL)

Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de dood en levendmaking,

die God zonder ons in ons tot stand brengt en waarover in de Schrift zo indrukwekkend gesproken wordt.

God brengt deze wedergeboorte niet tot stand door alleen te laten prediken of een appél op ons te doen.

Zij geschiedt niet op zo'n manier dat de mens, wanneer God voor zijn deel zijn werk voltooid heeft, nog steeds bij machte is al dan niet wedergeboren en bekeerd te worden.

Nee, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking....

niet minder krachtig dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van doden

....en wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en bewogen; maar door God in beweging gebracht, werkt hij zelf ook.

Daarom wordt terecht gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die hij ontvangen heeft.

 

 

Uitnodiging voor toerustingsavond van Koers houden

We nodigen al onze zussen van harte uit voor de toerustingsavond van maandag 19 maart. Op deze avond zullen we stilstaan bij het laatste gedeelte van de 1e brief van Petrus. Hij moedigt ons aan om vol te houden. Ook als je moet lijden om je geloof. Er zal een echtpaar uit Iran hun (geloofs)verhaal met ons delen. We hopen dat we met elkaar bemoedigd mogen worden om onze hoop op Hem te richten.

Inloop is vanaf 19.30 en we beginnen de avond om 20.00. Ook van harte welkom als je nog niet eerder bent geweest of (nog) niet op een kring zit! Graag even van te voren opgeven via koershouden@gmail.com

Vesper 11 maart 2018

Volgende week zondag 11 maart zal er in de middag weer een vesper zijn. Zeker in deze tijd van inkeer in de tijd voor Pasen is het mooi om tijd te hebben voor bezinning, stilte en gebed.
Deze keer staan psalm 142 en Handelingen 12: 1-19 centraal. Het thema is: Een nacht uit het leven van Petrus.
De vesper zal geleid worden door zr. Anita van Kranenburg.
Aanvang 16.30 uur.
Iedereen van harte uitgenodigd.

De vesper commissie

Vacaturemarkt Jeugdwerk

Als gemeente zeggen we: “Het belangrijkste doel van ons jeugdwerk is dat jongeren Jezus leren kennen en er voor kiezen met hem te gaan leven.” Dit gaat gepaard met hilarische momenten, mooie gesprekken, moeilijke vragen,  veel gezelligheid en creativiteit. Geen hogere wiskunde, maar gewoonweg je leven delen. Dat wil je niet missen!

Aankomende zondag, na de ochtenddienst, vindt de jaarlijkse vacaturemarkt van het jeugdwerk plaats. We vertellen jullie graag over de vacatures die in september vrij komen. Er is volop keuze; voor alle groepen van de kindernevendienst zoeken we nieuwe leiders en ook voor een aantal clubs kunnen we enthousiaste mensen gebruiken. Daarnaast zoeken we ook versterking van het jeugdteam; de functie van kinderwerkcoördinator komt vrij. Weten wat het inhoud? Esther Mollema kan je er alles over vertellen!

Wil je wel betrokken raken bij het jeugdwerk, maar weet je niet goed op welke manier? Spreek gerust een van ons aan. Graag denken we met je mee wat bij jou en jouw situatie past.

Tot zondag!

Namens het jeugdteam,
Janneke Buitenhuis

Oja, in deze dagen komen de nieuwe vacatures met uitgebreide omschrijvingen ook op de site te staan. Hier kun je meer informatie en contactgegevens vinden. Zie Jeugdwerk > Vacatures.

24/7 gebedsweek voor Veenendaal, 16 - 22 maart

Voorwoord

In Januari was Ron van der Spoel in Veenendaal om toerusting te geven rond gebed. Deze avond was een directe aanleiding om dit initiatief voor Veenendaal te nemen. Van politici hoor ik regelmatig hoe belangrijk zij het vinden dat kerken bidden voor de overheid en de samenleving. Ik beveel dit initiatief dat vanuit de PKN is ontstaan dan ook van harte aan!

Dick Lagewaard

Bidden voor ons dorp!

Gezocht 168 christenen die in een week rond de gemeenteraadsverkiezingen één uur vrij wil maken om te bidden voor ons dorp. Van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 22 maart. Het huis van gebed aan de Spanjaardgoed (tegenover de Bethelkerk) stelt haar ruimte beschikbaar voor u om één uur apart te zetten voor God.

“Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” Jeremia 29:7 Wat zou het mooi zijn als we ons als christenen in Veenendaal verenigen in gebed om de zegen van God te vragen.

Veel mensen zeggen: een uur, dat is lang! 10 minuten bidden is al heel wat voor mij. De ervaring leert dat mensen die hieraan mee gedaan hebben zich opnieuw op willen geven. Dat uur apart zetten in een ruimte waar continu gebeden wordt is zo om! Het is niet zomaar bidden. Het is Gods aanwezigheid proeven, geraakt worden door Zijn aanwezigheid. Geraakt worden door dingen die van binnen op eens aan de oppervlakte komen in een veilige ruimte bij onze Heiland Jezus.
Wij zullen zorgen dat er in de ruimte ook heel concreet punten zijn om voor te bidden die ons dorp aangaan. Wilt u deze tijd investeren of heeft u vragen, neem dan contact op met huisvangebedveenendaal@gmail.com Zij sturen u een mail met instructies over de locatie. Daarnaast is het de bedoeling dat u zelf via DEZE LINK  een uur uitzoekt om te gaan bidden.

Ik wil je vragen om zelf een uur in te plannen, anderen uit te nodigen om ook deel te nemen aan deze actie en in de voorbereiding te bidden dat mensen hierin willen investeren. Velen moeten hiervoor een drempel over. We zijn ook aan het nadenken hoe we na die tijd een vervolg kunnen geven. Er zijn ideeën maar dat vraag een goede doordenking en gebed.

Hartelijke groet,

Arnold Vellekoop

 

 

 

De relatie tussen Israël en de kerk

Afgelopen zondagmiddag verzorgde broeder Henk Rijstenberg een interessant bijbelforum over de relatie tussen Israel en de kerk. Op basis van een hele serie bijbelteksten maakte hij duidelijk dat de kerk niet de plaats van Israel heeft ingenomen. Maar dat de kerk door het bloed van Jezus (Yeshua) is toegevoegd aan het verbond dat God met Israel sloot. We worden dan ook mede-burgers en mede-erfgenamen genoemd. Het bijbelforum is terug te luisteren en de presentatie van Henk is te vinden bij de opname (http://www.ngk-veenendaal.nl/content/middagdienst-zo-25022018-henk-rijst...)

Werkgroep erediensten

Afgelopen najaar heeft de kerkenraad een werkgroep gevraagd na te denken over de invulling van de diensten, hier is in Samenleven al eerder over geschreven.

Francisca Hardeman is aanspreekpunt van dit taakveld en voorzitter. Verder zitten Evert ten Ham, Harrieneke van Stiphout, Sander Zwiep, jeugdwerker Janneke Buitenhuis en ondergetekende in deze werkgroep. 

Het doel is om na te denken over zowel de achtergrond van de liturgie als de vormgeving die we hanteren. U kunt met uw gedachten altijd bij deze leden terecht, we hopen voor de zomervakantie met een advies te komen.

Om een tipje van de sluier op te lichten: 

Er wordt nagedacht over verschillende "formats" van de diensten. We willen in de morgendienst enerzijds herkenbaarheid en continuïteit, de middagsamenkomsten leveren al genoeg diversiteit (jeugddiensten, Vespers, droomdiensten, bijbelfora). Anderzijds willen we in de morgendiensten wel verschillende accenten. Zo denken we na hoe we met bepaalde regelmaat vormen van wetslezing, verstilling, verootmoediging en geloofsbelijdenis een plaats kunnen geven. 

Ook hebben Evert ten Ham en ik al een keer met Leendert van Genderen nagedacht over thema's die gedurende een bepaalde periode de aandacht krijgen. De ene keer kan dat een serie zijn (zoals vrucht van de Geest), de andere keer Advent of lijdenstijd, maar ook heel andere thema's zijn denkbaar. We willen ernaar streven om in zo'n periode de gastsprekers te vragen hun eigen bijdrage te leveren aan dat thema, zodat ook hier meer continuïteit is.

Denkt u mee en bidt u mee?

Francisca Hardeman en Dick Lagewaard

Uit het Jeugdteam…

In deze tijd van het jaar zijn we als jeugdteam weer volop bezig met het komende seizoen. Elke week zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze kinderen en jongeren! Daar zijn wij zeer blij mee! Het is mooi dat wij op die manier een warme omgeving kunnen bieden waar zij zichzelf, elkaar en God mogen ontmoeten.

Zoals bij elk seizoen zullen er vrijwilligers stoppen om diverse goede redenen, bijvoorbeeld omdat zij zich al jaren inzetten voor het jeugdwerk. Onze dank is dan ook zeer groot voor alle inzet! Met het oog op het volgende seizoen willen wij als jeugdteam graag met de hele gemeente kijken hoe we de vacatures kunnen vervullen.

Vacaturemarkt Jeugdwerk op 4 maart

Na de morgendienst van zondag 4 maart zal er weer een vacaturemarkt voor het jeugdwerk georganiseerd worden. Je kunt dan de verschillende vacatures bekijken, je vragen stellen of extra informatie krijgen over de vele mogelijkheden binnen ons jeugdwerk. We hopen op nieuwe talenten die ons komen versterken!

Namens het jeugdteam,

Bas van den Berg

Kerkkrabbels

Bijna een jaar geleden zijn we in de gemeente gestart met de Kerkkrabbels, een werkboekje voor kinderen die geen kinderdienst hebben. Elke week proberen we het boekje zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de Bijbeltekst die op zondag centraal staat in de dienst.

We zijn op zoek naar iemand die, om de week, een editie van Kerkkrabbels wil maken. Inzet ong. een uur per week. Lijkt het je leuk om op deze manier je in te zetten voor de gemeente en in het bijzonder voor de jeugd of heb je eerst vragen voordat je toezegt, stuur dan een e-mail naar: jeugdouderling12min@gmail.com.

p.s. het kratje met potloden is hoognodig toe aan bijvulling. Wilt u een praktische gift geven in de vorm van nieuwe (grijze) potloden of heeft u nog (grijze) potloden in huis liggen die niet worden gebruikt, mogen we u dan vragen deze zondag in het krat te leggen? Bedankt namens alle kinderen!

Martijn & Jacolien Berensen

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top